Czynności notarialne
 

Do katalogu czynności notarialnych, na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 j.t. ze zm.) należą:

 1. sporządzanie aktów notarialnych m.in.:
  - umów sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesienia współwłasności, o podział majątku dorobkowego, o dział spadku, umów spółek, umów majątkowych małżeńskich, rent, dożywocia;
  - oświadczeń: o ustanowieniu hipoteki, o poddaniu się rygorowi egzekucji, o ustanowieniu służebności, o objęciu udziałów w spółce, o odrzuceniu lub przyjęciu spadku;
  - protokołów notarialnych: ze zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, z innych zdarzeń,  otwarcia strony internetowej, otwarcia i ogłoszenia testamentu;

 2. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;

 3. sporządzanie  poświadczeń: własnoręczności podpisów, zgodności kopii z oryginałem dokumentu, daty okazania dokumentu;

 4. przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 5. doręczanie oświadczeń;

 6. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;

 7. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 8. składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

 9. sporządzanie protestów weksli i czeków;

 10. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Podana wyżej lista czynności nie jest zupełna, albowiem obowiązek zachowania formy notarialnejdla udokumentowania stosunków prawnych wynika z wielu innych przepisów zawartych w odrębnych aktach prawnych.

Ponadto, na Państwa prośbę, umowie bądź oświadczeniu mogą Państwo nadać  formę notarialną, jeżeli będzie taka wola Stron.


Opłaty notarialne
 

 • wynagrodzenie notariusza - taksa notarialna, którą określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz. 237 j.t.)

 • opłaty sądowe, których wysokość została określona  ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398)

 • podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, które notariusz, jako płatnik, pobiera na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, t.j. ze zm.)


Wykaz najważniejszych aktów prawnych regulujących zawód i zadania notariusza
 

 • ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.)

 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, j.t. ze zm.).

 • ustawa  z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 j.t. ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz. 237 j.t.)

 • ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.)